Beretning for ansvarlige investeringer 2017

Højdepunkter 2017

  • Investeret i verdens største havvindmøllepark
  • Øget åbenhed om aktivt ejerskab
  • Investeret i afrikansk infrastruktur

Forord

Det er vigtigt for PKA’s medlemmer, at investeringerne både skaber gode afkast og bidrager til bæredygtighed og ansvarlighed. Med det udgangspunkt fortsatte PKA med at understøtte den grønne omstilling ved at investere i verdens største havmølleparksamt investere i afrikansk infrastruktur, der skaber vækst og udvikling. Derudover lancerede PKA en digital platform, der giver overblik over, hvordan PKA stemmer på generalforsamlinger.

Læs mere

Aktivt ejerskab

Positive forandringer

Det er PKA’s overbevisning, at fokus på miljø og klima, sociale forhold og god selskabsledelse bidrager til selskabers evne til at skabe afkast til investorerne. PKA bruger sin indflydelse til at integrere ansvarlighed ved at stemme på selskabernes generalforsamlinger og gå i dialog med ledelsen hos de selskaber, som PKA investerer i.

arrow_downward

Ny skattepolitik

Det er PKA’s overbevisning, at selskaber med en ansvarlig skattepraksis over tid vil skabe et mere stabilt afkast til investorer. Derfor har PKA i en årrække arbejdet med skatteområdet, og en ny skattepolitik skal understøtte det arbejde.

Øget åbenhed om aktivt ejerskab

PKA bruger sin stemmeret på selskabers generalforsamlinger til at sætte ansvarlighed på dagsordenen. Med en ny digital stemmeplatform skaber PKA gennemsigtighed og overblik over, hvordan PKA stemmer på generalforsamlingerne hos de børsnoterede selskaber, som der investeres i.

Fødevaresikkerhed i Asien

I 2011 tilbagekaldte den asiatiske fødevarevirksomhed, Uni-President, en stor del af deres varer, da de var forurenet. PKA og samarbejdspartneren, Hermes, gik i dialog med selskabet for at sikre, at de foretog de nødvendige foranstaltninger for at minimere risikoen for fremtidige forureningstilfælde.

add

Det seje træk
Selskabet implementerede en række nye systemer, der både forbedrede fødevaresikkerheden og rapporteringen. Trods de forbedrede systemer løb selskabet i 2014 ind i nye problemer, da var der et tilfælde af forurenet olie i deres forsyningskæde. Herefter intensiverede PKA og Hermes dialogen med ledelsen for at etablere yderligere sikkerhedsprocedurer. Ledelsen var positive over for dialogen og samarbejdet med PKA og Hermes og løbende er der implementeret flere initiativer, der forbedrer fødevaresikkerheden. 

Følger internationale standarder
I dag har Uni-President et fødevaresikkerhedscenter, der sikrer, at selskabet følger internationale standarder inden for hygiejne og fødevaresikkerhed. Senest har PKA og Hermes diskuteret mulighederne, for at selskabet arbejder med at reducere madspild og mere effektiv udnyttelse af vandforbrug i deres produktion. 

Forbedringerne hos Uni-President viser, at investorer gennem aktivt ejerskab kan bidrage til løsninger i en konstruktiv dialog med ledelsen.  Men det er kun muligt ved at forblive investorer i selskabet.

Fokus på FN’s verdensmål

FN’s 17 verdensmål skal sikre en global bæredygtig udvikling og bl.a. udrydde fattigdom og sult, sikre grøn energi og anstændige jobs. PKA har særligt fokus på, at investeringerne og det aktive ejerskab bidrager til syv af målene.

Investeringer i udviklingslande

Afkast og bæredygtig udvikling

PKA investerer i at skabe jobs og bæredygtig vækst i udviklingslande og sikrer samtidig, at der er fokus på ordentlige arbejds- og lønvilkår. Investeringerne øger levestandarden og skaber samtidig gode afkast til medlemmernes pensioner.

arrow_downward

Investerer i bæredygtig udvikling i Afrika

PKA investerede knap en mia. kr. i en fond, der skal bygge og drive infrastrukturprojekter i Afrika. Fonden vil understøtte den positive udvikling i Afrika og bidrage til FN’s verdensmål. Se filmen om PKA's investeringer i afrikansk landbrug.

Arbejder for ordentlige vilkår

Ordentlige løn- og arbejdsvilkår giver både bedre liv for arbejdere og gode langsigtede afkast. Derfor arbejder PKA på, at selskaber får en bedre forståelse af værdien af at investere i ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Klima

Vedvarende energi giver gode afkast

Ud fra økonomiske- og klimamæssige hensyn fortsatte PKA i 2017 med at øge investeringerne i vedvarende energi og udfase investeringer i selskaber med fossile energikilder. Investeringerne i havvindmølleparker gav et afkast på 15,7% i 2017 til medlemmerne.

arrow_downward

Grøn strøm til millioner af husstande

PKA har investeret i fem havvindmølleparker, der giver grøn strøm til 2,2 mio. husstande. Det svarer til 82,3% af Danmarks husstande.

Verdens største havvindmøllepark

PKA investerede tre mia. kr. i verdens største havvindmøllepark, der vil levere grøn strøm til 500.000 husstande. Samlet har PKA investeret 12 mia. kr. i havvindmølleparker, der både giver gode afkast og understøtter den grønne omstilling.

Undersøger olie og gas

Ud fra økonomiske og klimamæssige hensyn startede PKA dialog med 64 selskaber inden for olie- og gassektoren. PKA undersøger, hvorvidt deres forretningsmodel er tilpasset et 2-graders scenarie i henhold til klimamålet i Parisaftalen.

Nye samarbejder om klimadagsordenen

Sammen med fire globale investorer stod PKA bag en ny analyse af olie- og gassektorens CO2-udledning, der skal bruges til at påvirke selskaberne i en grønnere retning. Samtidig gik PKA med i nye netværk, der arbejder for den grønne omstilling.

Bæredygtige ejendomme

Ejendomme bidrager til grøn omstilling

Fra 2008 og frem mod 2020 vil PKA reducere den gennemsnitlige CO2-belastning med næsten to tredjedele. PKA’s klimastrategi for danske ejendomsinvesteringer er både med til at fremtidssikre afkastet til medlemmerne og understøtte den grønne omstilling.

arrow_downward

Flere svanemærkede boliger

I 2017 investerede PKA i yderligere 115 svanemærkede boliger og har nu samlet investeret i 157 boliger. Boligerne har en lav klimapåvirkning og lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer, der sikrer et sundt indeklima.

Fokus på energirenovering

PKA er i gang med at reducere klimabelastningen fra eksisterende ejendomsinvesteringer og havde i 2017 fokus på energirenovere ejendomme med energimærker dårligere end D.

Reduktion af CO2-belastning

PKA skærer næsten to tredjedele af den gennemsnitlige CO2-belastning per m2 fra sine danske ejendomme frem mod 2020. Fra 2008 til 2015 gik ejendommene fra en gennemsnitligt energimærkning D til C. I 2020 vil ejendommene have en gennemsnitlig energimærkning B.

Ambitioner 2018

Styrker arbejdet med ansvarlige investeringer

PKA vil fortsat investere i vedvarende og påvirke energiselskaber i en grønnere retning i 2018. Derudover går PKA i gang med et nyt internationalt skatteinitiativ.

arrow_downward

Nyt skatteinitiativ

Som den eneste danske investor er PKA med i et skatteinitiativ i samarbejde med den FN-støttede organisation PRI (Principles for Responsible Investments) og en række globale investorer. Der startes dialog med en række selskaber omkring deres skattepolitikker for bl.a. at diskutere udarbejdelsen af en skattepolitik, rapportering omkring skat samt skatterelaterede risici, der kan påvirke selskabernes langsigtede værdiskabelse. Der vil være fokus på teknologiselskaber pharmaindustrien.

I dialog med olie-og gassektoren

I 2017 startede PKA dialog med 64 udvalgte olie- og gasselskaber for at undersøge, hvorvidt deres forretningsmodel er tilpasset et 2-graders scenarie i henhold til klimamålet i Parisaftalen. PKA undersøger om selskaberne har det ledelsesmæssige fokus, og i hvor høj grad selskabernes investeringer er i overensstemmelse med Parisaftalen. I 2018 vil PKA beslutte de videre skridt over for selskaberne, og om de fortsat er attraktive investeringer.

Udbrede partnerskaber

Investorer spiller en nøglerolle i at komme i mål med både Parisaftalen og FN’s verdensmål. Derfor er PKA med i en række netværk, der påvirker den politiske dagsorden og skaber flere bæredygtige investeringsmuligheder. Partnerskab PKA har fokus på at investere i partnerskaber med offentlige og private aktører, da partnerskaber er en af metoderne til at reducere finansiel og politisk risiko, og gøre det muligt at investere i udviklingslande.

Udfaser kul

Ud fra økonomiske og klimamæssige hensyn er PKA i dialog med selskaber med kulaktiviteter. Målet med dialogen er, at selskaberne reducerer deres aktiviteter inden for kul og omstiller til mere klimavenlige energikilder. I 2018 beslutter PKA om de sidste 13 selskaber enten skal beholdes som investeringer, ekskluderes eller på observationslisten for at holde øje med deres udvikling.

Klimavenlige ejendomme

PKA er i gang med at reducere den gennemsnitlige CO2-påvirkning fra danske ejendomsinvesteringer med næsten to tredjedele frem mod 2020 ved at bygge efter højeste klimastandarder og energirenovere eksisterende ejendomme. I 2018 har PKA fokus på at klimaforbedre ejendomme med energimærker D og C.

Øger klimainvesteringer

PKA vil fortsat investere i klimaprojekter, der både giver gode afkast og understøtter klimamålene i Parisaftalen. Ambitionen er at have klimainvesteringer svarende til 10% af formuen i 2020 - svarende til ca. 30 mia. kr. I dag har PKA investeret 19 mia. kr. i klimaprojekter.

Retningslinjer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

PKA investerer i overensstemmelse med internationale konventioner og principper for selskabers sociale ansvar. Retningslinjerne er vedtaget af bestyrelserne i de tre PKA-pensionskasser og diskuteres løbende med de delegerede.

arrow_downward

Investeringer med positiv forskel

PKA har en ambition om, at investeringerne både skaber gode afkast til medlemmerne og gør en positiv forskel for samfundet. PKA har særlig fokus på, at investeringerne understøtter syv af FN’s verdensmål.

Aktivt ejerskab

PKA er i løbende dialog med de selskaber, som PKA investerer i, om deres arbejde med ansvarlighed. PKA prioriterer dialog med selskaberne fremfor at sælge ejerandelene og vende ryggen til eventuelle problemer. PKA mener, at det er den bedste vej til at skabe positive forandringer hos selskaberne og dermed større værdi til medlemmernes pensioner og samfundet generelt.

FN Global Compact


PKA investerer i overensstemmelse med FN’s Global Compacts principper for samfundsansvar og bæredygtighed. Principperne er en ramme for selskabers arbejde med ansvarlighed og adresserer bl.a. menneskerettigheder, korruption samt miljø og klima.

Tobaksrestriktion

PKA investerer ikke i tobaksselskaber og har ekskluderet 29 tobaksselskaber.

Våbenrestriktion

PKA investerer ikke i selskaber, der producerer våben hørende under internationale konventioner for kontroversielle våben som fx klyngebomber og kemiske våben. Restriktionen gælder også for underleverandører, der leverer komponenter, service eller udvikling, der er specielt udviklet til kontroversielle våben. PKA har ekskluderet 40 af disse selskaber.

Kulrestriktion

PKA investerer ikke i selskaber, hvor over 90% af forretningen er baseret på kulaktiviteter. PKA har ekskluderet 40 selskaber på den baggrund.

Skattepolitik

PKA investerer ansvarligt - dette inkluderer også skatteområdet. PKA mener, at selskaber med en ansvarlig skattepolitik vil skabe det bedste langsigtede afkast, og derfor har PKA en klar skattepolitik, der gælder for alle investeringer.

add

  • PKA’s tilrettelæggelse af investeringer og skattestruktur skal sikre, at PKA’s ageren er i overensstemmelse med national lovgivning i de lande, hvor PKA investerer
  • Skattepligten af PKA’s investeringer kun foretages i lande, hvor der er en international anerkendt lovgivning eller praksis for skatter, regnskabsaflæggelse, selskabsret og transparens
  • PKA agerer med fuld åbenhed i forhold til skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder

Hertil tilrettelægger PKA investeringer og skattestruktur med det formål at sikre, at beskatningen af de underliggende fonde og virksomheder sker i tre led:

  • De selskaber, som PKA investerer i, betaler selskabsskat i det land, de opererer i
  • PKA betaler PAL-skat til den danske stat
  • PKA's medlemmer betaler indkomstskat af pensioner fra PKA